FAQ

Půjde provést storno?

Ano, bude to možné. Informace o stornu se odešle Finanční správě stejným způsobem jako informace o tržbě, akorát jako záporná položka. Obdobně se bude postupovat také u vráceného zboží.

Co se stane v případě výpadku internetového připojení?

V takovém případě musí podnikatel zajistit odeslání údajů o evidované tržbě datovou zprávou správci daně po obnovení internetového připojení, a to nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.

Musí se evidovat všechny tržby, nebo se zavede hranice, po kterou to není potřeba?

Stanovení minimální tržby, kterou je nutné evidovat, by vedlo k dělení nákupů a dalším negativním jevům. Ministerstvo financí proto podobné výjimky neumožní. Snížila by se totiž efektivita celého systému e-tržeb.

Bude spropitné podléhat evidenci tržeb?

Pokud jsou příjemci spropitného zaměstnanci, jedná se z pohledu zákona o daních z příjmů o příjem přijatý v souvislosti s výkonem závislé činnosti a jako takový podléhá dani z příjmů fyzických osob. Tržba ze spropitného v tomto případě není evidovanou tržbou. Pokud je příjemcem spropitného podnikatel, jedná se o příjem ze samostatné činnosti, který podléhá evidenci tržeb a zároveň by se měl řádně zdanit.

Budou se evidovat zálohy přijaté v hotovosti?

Ano. Například při rezervaci hotelového pokoje a složení zálohy zákazníkem podnikatel tuto hotovostní zálohu zaeviduje. Pokud zákazník uhradí doplatek ceny v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, zaeviduje podnikatel také doplatek ceny. Záloha a doplatek nejsou v odesílaných datech o tržbě nijak provázány. Neodesílá se ani informace o tom, zda se jedná o zálohu či doplatek.

Budou se e-tržby týkat i neplátců DPH?

Evidence tržeb se týká všech podnikatelů bez ohledu na to, zda jsou plátci DPH či nikoliv, přijímají-li za své zboží či služby platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, které zahrnují příjem z podnikání a nevztahuje se na ně výjimka.

Musí podnikatel vystavit účtenku, když ji zákazník nechce?

Ano. Podle zákona je podnikatel povinen účtenku vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby a umožnit zákazníkovi její převzetí. V opačném případě se vystavuje riziku sankce.

Musí být účtenka vždy vystavena zákazníkovi v tištěné podobě?

Ne. Účtenka musí být vystavena tomu, od koho evidovaná tržba plyne, a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi, a tudíž podnikatel může vystavit účtenku i elektronicky (bez tisku a předat ji zákazníkovi, např. prostřednictvím e-mailu, MMS, přes bluetooth). Na této formě předání však musí být mezi zákazníkem a podnikatelem shoda. Přesto však bude nejčastěji docházet k předávání tištěných účtenek. Elektronické vystavení účtenky se uplatní zejména v situacích, kdy nedochází k fyzickému kontaktu prodejce a zákazníka (např. při nákupu zboží a služeb po internetu placených platební kartou).

Jsou v ČR místa, kde se kvůli připojení nebude moci prodávat?

Ne, prodávat bude možné všude. Pokud nebude na místě, kde má dojít k zaevidování tržby, k dispozici odpovídající internetové připojení, požádá si podnikatel o výjimku z povinnosti evidovat tržby online. Na základě udělené výjimky dojde k evidování tržeb ve zjednodušeném režimu tak, aby danému podnikateli nebylo zásadně ztěžováno nebo dokonce znemožněno podnikání. Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu spočívá v zasílání údajů o tržbách nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.

Jak evidovat tržby při prodeji na trzích?

Během prodeje musíte být připojeni k internetu. Může se však stát, že spojení nebude fungovat. V takovém případě vytiskněte účtenku bez unikátního kódu přiděleného Finanční správou a data pošlete dodatečně – do 48 hodin.